Inwoners Wichmond en Vierakker in gesprek met Natuurmonumenten

 

Beter een goede buur dan een verre vriend’ is een wijs spreekwoord. Wanneer het schuurt is het dan ook belangrijk om met elkaar het gesprek aan te gaan. Natuurmonumenten is een een belangrijke buur van ons, gezien het omvangrijke gebied waar de organisatie zorg voor draagt. Soms worden er besluiten genomen waar we als buren moeite mee hebben. Denk aan betaald parkeren en de ideeën over bouwen in het buitengebied. Dit was reden voor dorpsbelang om Natuurmonumenten uit te nodigen voor een thema-avond. Deze vond plaats op 29 september jongstleden. Hieronder het verslag, met dank aan Anniek Dusseldorp van Natuurmonumenten.

 

Verslag Natuurmonumenten van themabijeenkomst 29 september 2022

1. Opening

Voorzitter van dorpsbelang Wichmond-Vierakker, Jan Borgman, opent de vergadering.
De avond start met een presentatie met advies, tips en de rol van het ECWV bij energievraagstukken.
Vervolgens krijgt Natuurmonumenten het woord.

2. Inleiding

Gebiedsmanager Udo Hassefras geeft een inleiding waarin hij vertelt wat het doel is dat
Natuurmonumenten heeft bij deze avond; met elkaar in gesprek gaan en luisteren. Deze avond ziet
Natuurmonumenten als nieuwe start van beter Noaberschap. Vervolgens licht hij de landgoedvisie
van Hackfort toe, waarbij de ambities worden benoemd; herstel biodiversiteit, behoud
cultuurhistorisch erfgoed, een beleefbaar landgoed en een sluitende exploitatie.
Vanuit de zaal komen er vragen en opmerkingen over o.a. het doel, de ambities en ervaringen uit het
verleden.

3. Themagroepen

Na de inleiding gaan we uiteen in groepen om de volgende 3 onderwerpen te bespreken. In dit
verslag zijn de vragen, zorgen en suggesties opgenomen die geuit zijn in de groepsgesprekken.


3a. Waterbeheer en landbouw

Inhoudelijke vragen
– Wat is de visie van Natuurmonumenten op de overgangszone richting Zutphen?
– Kan Natuurmonumenten samen met landbouw organisaties de landbouwtransitie steunen?
– Kan de Baakse Beek weer meanderen zoals vroeger? En zo het water op jullie eigen terrein
langer vast houden.


Zorgen die er leven
– Er worden zorgen geuit over de gevolgen van de hoogte van het waterpeil voor natuur en
mensen.


Suggesties
– Maak gebruik van lokale en historische kennis.
– Gebruik het dorpsbelang, het Contact en de Ludgerbode om alle
omwonenden/belanghebbenden te bereiken.


3b. Beheer en recreatie

Inhoudelijke vragen

– Waarom worden alle laanbomen terug geplant in 1 soort?
– Mogen er ook andere soorten dan beuk en eik?
– Hoe lang houden jullie nog vast aan behoud van lanen?
Zorgen die er leven
– Er zijn zorgen over roofdieren en wild op Hackfort zoals wolf, das en vos.


Suggesties
– Samen ter plekke de parkeerproblemen bekijken

 

Overige

Parkeeroverlast in Wichmond is afgenomen, maar heeft nog piekmomenten. Ter plekke is de situatie
in kaart gebracht. Parkeren gebeurt vooral op de Riethuisweg (t.h.v bocht nabij Bert Wagenvoort) en
rondom het Ludgerusgebouw en aan de Kruisdijk.

 
3c. Vrijkomende erven / bebouwing

Inhoudelijke vragen
– Kunnen we de businesscase of exploitatie van Landgoed Hackfort inzien?
– Waarom kopen jullie nieuwe boerderij + gronden aan, terwijl jullie aan de andere kant
inkomsten nodig hebben voor het in stand houden van het Landgoed?

Vragen over het proces
– (Beckenstraat) Kan het proces nog ingetrokken worden?
– (Beckenstraat) Kunnen jullie i.p.v aan de Beckenstraat bouwen aan de Strodijk 19?
– (Beckenstraat) Destijds is toegezegd dat er 2 woningen in de boerderij gecreëerd zouden
worden en een woning in de schuur. Hoe heeft dit kunnen afwijken?
– (Beckenstraat) Bouw op deze locatie is prima, maar kunnen dit geen kleineren woningen
worden die betaald kunnen worden door inwoners uit de omgeving?
– (Boshuisweg) Kunnen wij of onze kinderen voorrang krijgen op de nieuwbouw?
Zorgen die er leven
– (Beckenstraat) Er worden zorgen geuit over verstoorde natuur als er woningen worden
toegevoegd.


Suggesties
– (Boshuisweg) Zorg voor duidelijke kaders en randvoorwaarden bij een participatieproces.
– (Boshuisweg) Bouw voor starters of levensloop bestendig. Hier is vraag naar in de omgeving.
– (Boshuisweg) Onderzoek een samenwerking met de Achterhoekse wooncoöperatie.
– (Boshuisweg) Houd een enquête onder alle bewoners vanaf 18 jaar om te onderzoeken waar
vraag naar is; zowel op gebied van wonen als op gebied van werken.
 (Boshuisweg) Kan Landhuis ’t Makkink terug gebouwd worden?

Er waren veel verschillende belangen op het gebied van de erven in ontwikkeling. Waar de ene wil
dat er überhaupt niet gebouwd wordt, is de ander tegen dure segmentwoningen en voor weer een
ander kan er niet genoeg gebouwd worden, want er is woningtekort.
Ook het parkeren en de daarbij gepaarde overlast werd verschillend ervaren. Er blijken
piekmomenten, maar menigeen is van mening dat de parkeeroverlast is afgenomen.
Natuurmonumenten start een participatieproces om de verschillende belangen (zoals geuit in de
groepsgesprekken) naast elkaar te leggen om tot een ontwikkeling van de erven te komen waarin
zoveel als mogelijk rekening gehouden wordt met de verschillende belangen.
Er hebben zich tot nog toe twaalf mensen aangemeld om actief deel te nemen aan het
participatieproces m.b.t. de ontwikkeling van de Boshuisweg. Natuurmonumenten zal tot een
voorstel komen hoe het participatieproces concreet vorm krijgt.

 
4. Afsluiting

In de gezamenlijke afsluiting wordt afgesproken om binnen 1 tot 2 maanden een vervolg te geven
aan deze themabijeenkomst. Dorpsbelang Wichmond Vierakakker en en Natuurmonumenten zullen samen afstemmen op  welke manier dit vorm gaat krijgen.

 

Recente berichten