Dorpsfonds

Heb jij een goed idee wat bij draagt aan het welzijn en de leefbaarheid van Wichmond en Vierakker en heb je hiervoor financiële middelen nodig? Dan kan je een beroep doen op het het Dorpsfonds. Het Dorpsfonds is een financieel fonds ten behoeve van de leefgemeenschap Wichmond Vierakker. De uitgaven worden besteedt aan projecten in Wichmond en Vierakker of het buitengebied ervan. Het bestuur van het Dorpsbelang beheert het Dorpsfonds. De aanvraag voor het Dorpsfonds 2024 kan worden ingediend tot 1 mei 2024  door een mail met daarin jouw plannen te sturen naar secretariaat@wichmondvierakker.nl

Gelden

De gelden in het fonds komen uit
1. Energiecoöperatie
2. Giften

Criteria voor jouw aanvraag

Bij de beoordeling worden de volgende criteria gehanteerd:
a. Het project komt ten goede aan de lokale samenleving.
b. Het project komt ten goede aan groepen of verenigingen en niet aan individuen.
c. Het project dient een sociaal-cultureel, economisch of maatschappelijk belang.
d. De aanvrager is een lid van het Dorpsbelang of een formele vereniging of stichting.
e. Het project mag nog niet zijn gestart.
f. Het project dient binnen een jaar na toezegging gerealiseerd te zijn.
g. De aanvraag is schriftelijk ingediend en voorzien van een motivatie en begroting.
h. De aanvrager vermeld zelf de tegenprestatie.
i. Het project dient overzichtelijk en tijdelijk te zijn.
j. Uitzondering is als er gelden worden gevraagd voor de exploitatie van een bestaand gebouw of bestaande vereniging.

Uitgesloten zijn : Projecten met enig commercieel belang en feesten.
Projecten met een politiek of religieus karakter.
Projecten die de voorgaande twee jaren ook al een uitkering hebben gehad.

Dorpsfonds Wichmond Vierakker

Procedure

a. Op de ledenvergadering in het voorjaar en middels website en Ludgerbode maakt het bestuur van het Dorpsbelang bekend tot welke datum er projecten ingediend kunnen worden en hoe de procedure is.
b. De aanvragen dienen schriftelijk of per email bij de secretaris te worden ingediend
c. Het bestuur besluit na sluitingstermijn van de indieningstermijn binnen een maand in haar vergadering hoeveel geld naar welke projecten gaat.
d. Middels de website worden de besluiten bekend gemaakt.
e. Indieners van de projecten worden zo snel mogelijk door het bestuur op de hoogte gebracht van de besluiten.
f. De penningmeester maakt het geld over naar de projecten.
g. Op de themabijeenkomst in het najaar worden de projecten besproken en wordt er door de indieners verantwoording afgelegd.

Gehonoreerde aanvragen

2023

  • Oranjecomite, twirlgroep
  • Woningcoöperatie, flexwoningen

2022

  • Levend Landschap Vierakker, mbt aanleg wandelpad.
  • Levendlandschap Wichmond, mbt korte activiteiten.

2021

  • Er zijn dit jaar geen passende aanvragen gedaan. Het geld wordt toegevoegd aan het bedrag van 2022.

2020

  • Oprichting Kledingatelier
  • Nieuwe shirts voor dweilorkest van Jubal

2019

  • Meisjeclub voor het organiseren van activiteiten.
  • Ontmoetingsplein IKC de Garve.