Behoeftepeiling Woonwensen 2022  

Omdat er nu concrete mogelijkheden zijn op het gebied van wonen willen we graag een enquête houden om te zien of de gegevens uit de vorige enquête in het project ‘Aangenaam Leven’ nog overeenkomen of inmiddels na vijf jaar toch anders liggen. We nemen graag de actuele woonwensen mee in het nieuw te schrijven dorpsplan. We zullen eerst  die gegevens uit het rapport van december 2017 voor u op een rij zetten, daarna schrijven we over de huidige kansen voor wonen die er op dit moment spelen. Onderaan deze pagina is groene button naar de enquete. U kunt hier uiteraard ook direct naar toe scrollen en de vragenlijst invullen.

Tevreden

De bewoners van Wichmond-Vierakker zijn over het algemeen genomen erg tevreden met de huidige woning. Deze algemene tevredenheid met de woning lijkt niet te verschillen naar geslacht, koop of huur, locatie (kern of buitengebied), huishoudsamenstelling en leeftijd. Twee belangrijke thema’s op het gebied van wonen verdienen echter wat meer aandacht, omdat hier onder de bewoners zorgen om zijn ontstaan:

  1. de aansluiting van de woningvoorraad op de woonwensen van de bewoners, en
  2. de levensloopbestendigheid van de woning en directe woonomgeving.
Aandachtspunten

Er is behoefte aan geschikte woningen voor starters en senioren. Uit een eerste verkenning blijkt dat er een behoefte lijkt te zijn aan meer geschikte behuizing voor starters en senioren. In Wichmond-Vierakker zijn een aantal seniorenwoningen, maar door een relatief hoge huurprijs zou de doelgroep hiervoor beperkt zijn. Ook wordt genoemd dat verschillende woningen geschikt voor senioren (gelijkvloerse woningen met zolder) worden bewoond door jonge gezinnen. Het blijft echter onduidelijk of er onder senioren behoefte is aan meer seniorenwoningen. Uit de survey komt wel duidelijk naar voren dat met name onder vijftig plussers het hebben van een te grote woning of een te grote tuin die veel onderhoud vergt relatief vaak wordt genoemd als een mogelijke aanleiding om te verhuizen. In verkennende gesprekken met een aantal bewoners wordt aangegeven dat de woningmarkt lastig is voor jongeren die een betaalbare huur- of koopwoning zoeken. Een gebrek aan geschikte en betaalbare starterswoningen wordt, naast onvoldoende werkgelegenheid, genoemd als een belangrijke reden voor jongeren om uit Wichmond-Vierakker weg te trekken.

Woningen voor starters en senioren

Uit de antwoorden op de open vraag in de survey over leefbaarheid wordt door verschillende respondenten aangegeven dat er een tekort is aan betaalbare (huur)woningen voor starters. Onder jongeren (< 35 jaar) wordt het hebben van een te kleine woning of een te kleine tuin ook relatief vaak genoemd als een mogelijke aanleiding om te verhuizen. In de ruimtelijke analyse komt naar voren dat het aandeel koopwoningen in Wichmond-Vierakker hoger ligt dan het gemiddelde in de rest van Nederland. De gemiddelde prijzen van deze koopwoningen liggen beduidend hoger dan het Nederlands gemiddelde. Deze cijfers lijken de gedachte te ondersteunen dat er een gebrek is aan goedkopere starterswoningen.

De indruk ontstaat dat er in Wichmond-Vierakker behoefte is aan meer geschikte behuizing voor starters en senioren. Wel moet hierbij worden vermeld dat eerst goed in kaart moet worden gebracht wat de precieze woonwensen zijn van de verschillende leeftijdsgroepen. In welk type woning willen mensen wonen, hebben ze een voorkeur voor huur- of koop, en aan welke voorwaarden moet de gewenste woning precies voldoen?

 

Een verdere behoeftepeiling met betrekking tot woonwensen lijkt dan ook een belangrijke volgende stap

Aanbevelingen ruimtelijke interventies

Het overwegen van nieuwe woonvormen in Wichmond-Vierakker lijkt sprake te zijn van een scheef woningaanbod. Er is meer behoefte aan starterswoningen en meer geschikte behuizing voor senioren. Jongeren geven vaak aan op zoek te zijn naar een grotere woning met tuin, terwijl senioren hun woning en tuin vaker te groot vinden in verband met het onderhoud. Innovatieve initiatieven op het gebied van wonen zouden (met goedkeuring van de gemeente) in kunnen spelen op dit probleem. Het splitsen van grotere woningen en woonboerderijen kan tegemoet komen aan zowel de woonwensen van starters als senioren. Door het splitsen van grotere woningen en woonboerderijen komt er een geschikte woning voor starters vrij, terwijl tegelijkertijd senioren kunnen worden ondersteund bij het onderhouden van hun huis en tuin. Naast het splitsen van woningen kunnen andere initiatieven op het gebied van wonen en opkomende woonvormen worden overwogen. Tot zover de gegevens uit het rapport.

Nieuwe ontwikkelingen

Nu in 2022 zijn er inmiddels twee projecten in Wichmond om woningen te realiseren.

  1. De  gemeente wil 14 woningen op de Wogt gaan bouwen. Dit worden koop en/of huurwoningen. Het is mogelijk dat daarbij starters- en/of seniorenwoningen komen in de vorm van een Collectief Wooninitiatief. Dan moeten de bewoners zelf voldoende geld inbrengen om de grond te kopen en gezamenlijk in een kopersvereniging  de woningen laten bouwen.  Er is subsidie van de provincie mogelijk voor ondersteuning van dit proces.
  2.  Achter de kerk aan de Dorpstraat is een plan voor 10 Flexwonigen. Dit zijn kleine woningen die gehuurd kunnen worden van de Achterhoekse Wooncoöperatie.  Het zijn tijdelijke woningen die in een totaal landschapsplan geplaatst zullen worden.

Klik op onderstaande groene knop om de enquete in te vullen. Wilt u vóór 1 oktober 2022 de enquête invullen, zodat uw reactie kan worden meegenomen bij de verdere planontwikkelingen.

 


Ik wil de behoeftepeiling woonwensen 2022 invullen

Recente berichten